Luj Altiser

Napomena uredništva NLR-a uz tekst Frojd i Lakan

Ivan Leonidov, model Lenjinovog Instituta za biblioterakrstvo, 1927

Frojd i Lakan | Pismo L. Altisera

/Napomena uredništva, časopis New Left Review, I/55 maj-jun 1969. Prevod TCL./

Luj Altiser je pristao na naš zahtev i dozvolio nam da reprodukujemo članak koji sledi, napisan 1964. i objavljen u zvaničnom listu Komunističke Partije Francuske La Nouvelle Critique. Altiser smatra da ‘postoji opasnost da će tekst biti pogrešno shvaćen’, ukoliko se ne uzme za ono što je objektivno bio:

‘filozofska intervencija koja je apelovala na članove KPF da priznaju naučnost psihoanalize, Frojdovog dela, i značaj Lakanove interpretacije tog dela. Zato je  bila polemička, jer je psihoanaliza bila zvanično osuđena ’50-ih kao „reakcionarna biologija“, i uprkos nekim modifikacijama ova osuda je i dalje dominitrala situacijom u vreme kada sam pisao ovaj tekst. Ova specifična situacija mora biti uzeta u obzir kada se bude procenjivalo značenje mog članka.’

Luj Altiser takođe želi da upozori čitaoce iz Engleske da ovaj članak sadrži teze koje moraju biti ‘ispravljene ili proširene’.

‘Naročito u tekstu gde je Lakanova teorija izložena u terminima koji, uprkos svoj obazrivosti, imaju „kulturalistički prizvuk“ (dok je Lakanova teorija duboko anti-kulturalistička).’

‘S druge strane, sugestije na kraju članka su tačne i zaslužuju dalju razradu, to jest, diskusiju o oblicima porodične ideologije i ključne uloge koje igra u pokretanju funkcionisanja instance koju je Frojd nazvao „nesvesno“, a koju bi trebalo ponovo krstiti čim se pronađe odgovarajući termin.’

‘Ovo spominjanje oblika porodične ideologije (ideologija očinstva-materinstva-braka-detinjstva i njihove interakcije) je od ključnog značaja, jer implicira sledeći zaključak – da Lakan ne može da izrazi, s obzirom na njegovu teorijsku formaciju – to jest, da se ne može izgraditi teorija psihoanalize bez oslanjanja na istorijski materijalizm (od kojeg, u poslednjoj instanci, zavisi teorija o formacijama porodične ideologije).’

 
Pismo Luja Altisera Benu Brusteru,
21. februar 1969.
L.A.
Za sve komentare, sugestije i predloge možete nas kontaktirati na mejl adresu info [at] tclinija.net.